Bøker

 

Her finner du informasjon om de to bøker jeg har skrevet, samt andre publikasjoner.
I hele mitt yrkesaktive liv har jeg vært opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og balanse i et mer og mer komplekst samfunn. Fra å være veldig opptatt av hvordan jeg kunne hjelpe barn direkte, er jeg blitt mer og mer opptatt av å styrke de voksne som er sammen med barna. I den sammenheng er voksnes relasjonskompetanse en nøkkel. Dette er ressurser som kan trenes og utvikles hele livet, og som har sammenheng med omsorgsevne og empati, med fag-personlig utvikling. Det gir grunnlag for å se og anerkjenne det enkelte barn, skape trygge relasjoner, støtte utvikling av sunn selvfølelse, lærer barn og unge å håndtere seg selv og andre på en god måte, utvikler sine empatiske evner.

 

LIVSMESTRING I SKOLEN. Et relasjonelt perspektiv

- ble utgitt på Gyldendal juli 2018.Her er baksideteksten: 

LIVSMESTRING I SKOLEN setter læreplanens tverrfaglige tema Folkehelse og livsmestring inn i et relasjonelt perspektiv, med utgangspunkt i lærer–elev-relasjonen. Boken tar opp grunnleggende livsmestringstemaer som evnen til å være i kontakt med seg selv og med andre, evnen til å utvikle empati og samhørighet, evnen til å samarbeide og bidra til fellesskapet. I skolen utvikler elevene  livsmestringskompetanse i samspill med trygge lærere og andre fagpersoner, gjerne ved hjelp av oppmerksomt nærvær - mindfulness.  

 

En slik innfallsvinkel til livsmestring bygger på lærerens relasjonskompetanse, et grunnleggende kompetanseområde i profesjonsutøvelsen. På bakgrunn av erfaring, teori og forskning viser Anne Sælebakke hvordan det er mulig å styrke og utvikle hele spekteret av den relasjonelle kompetansen. Oppmerksomt nærvær er en hensiktsmessig og forskningsbasert tilnærming til dette, og treningen bør starte allerede i lærerutdanningen.

 

Boken er praktisk rettet og gir konkrete verktøy både til trening av relasjonskompetanse, og til arbeidet med livsmestring og helse i skolen. Målgruppene er lærerstudenter, lærerutdannere og lærere. Boken er også aktuell for spesialpedagoger, veiledere, skoleledere og helsesøstre, og andre som arbeider med barn og unge, eller som er interesserte i temaet.

 

 

BARN I BALANSE - nærvær og empati i barnehagen

- kom på Gyldendal Akademisk våren 2015. Her utdyper jeg temaet, med fokus på barnehagen. Prinsippene jeg beskriver er allmenngyldige og kan med letthet overføres til andre arenaer som skole og familieliv. Her er bokens baksidetekst: 

Hvordan ivareta barns helse og balanse i en travel og urolig tid? Med støtte fra erfarne barnehagelærere viser forfatteren hvordan oppmerksomt nærvær, på engelsk mindfulness, kan ha noe å tilføre en allerede gjennomtenkt og verdifull barnehagepedagogikk.

 

Barnehageansattes evne til nærvær og empati er sentral for å skape trygge og omsorgsfulle omgivelser for barna. Dette er verdier barnehagen allerede bygger på. Oppmerksomt nærvær er en måte å fremme slike kvaliteter på, styrke de voksnes omsorgsevne og relasjonelle kompetanse.  I tillegg bidrar nærværstrening til å redusere stress og skape gode pusterom for små og store i hverdagen.

 

Boken er praktisk bygget opp med ideer til nærværsøvelser og aktiviteter for voksne og barn. Den henvender seg i første omgang til ansatte og ledere i barnehager, men er også aktuell i utdanningsøyemed, og for alle med interesse for mindfulness og barns balanse i vår tid.

 

Her kan du få en smakebit av bokens innhold:

Innledningen og 1.kapittel. 

 

Er du interessert i å kjøpe en av bøkene?

Begge bøkene koster kr 369,- og kan bestilles fraktfritt direkte fra Gyldendal ved å sende sms med kodeord LIVSMESTRING I SKOLEN eller BARN I BALANSE til 2030. Da får du boken tilsendt i posten sammen med faktura. 

 

Bøkene - og temaet -  har sin egen Facebook side.

Se og og trykk gjerne Liker på: https://www.facebook.com/Barnibalanse/ 

Her legger jeg ut linker til prosjekter og rapporter, kurs og faglige oppdateringer. Du er velkommen til å kommentere og skrive innlegg. 

                 

 

Jeg har også skrevet to kompendier beregnet for undervisning. Begge er gratis tilgjengelige for nedlasting her: 

  • Øvelsesheftet OPPMERKSOMT NÆRVÆR FOR BARN OG UNGE
    Heftet er for fagfolk som arbeider med barn og unge, og andre interesserte. Det ble utarbeidet for noe av overskuddet etter konferansen Mindfulness for barn og unge i 2012. Konferansen ble arrangert av foreningen Mindfulness Norge, Norsk forening for oppmerksomt nærvær i samarbeid med RBUP.   
  • Heftet kan laste det ned på foreningens hjemmeside: www.nfon.no  

 

SANSEMOTORIKK - PSYKOMOTORIKK. Bevegelse - mestring - glede

Dette er et kompendium på 70 sider. Du kan laste det ned her.

Det ble utarbeidet første gang i 1995 og fungerte som kursmanual i forbindelse med at jeg var gjesteforeleser på videreutdanning av spesialpedagoger ved Høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er også blitt delt med skoler og interesserte lærere i forbindelse med planleggingsdager og kurs. Jeg oppdaterte og reviderte det i 2002. Det er den siste utgaven som er tilgjengelig her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær i utdanning