Mellom stimulus og respons er et mellomrom. I dette mellomrommet er vår evne til å velge vår respons. I denne responsen ligger vår mulighet for vekst og frihet.

Viktor Frankl

FAGLIG GRUNNLAG

I vår kultur har vi hatt mye oppmerksomhet på det kognitive og det motoriske ved menneskets utvikling, men lite på den følelsesmessige siden. Utvikling av følelsesferdigheter er imidlertid like viktig som utvikling av kognisjon og motorikk. Kunnskapsgrunnlaget for å arbeide med emosjonell kompetanse er forskningsbasert og bygger bro mellom tilknytningsteori, utviklingspsykologi og traumeforståelse, nevrovitenskap, og oppmerksomt nærvær.

PERSONLIG KOMPETANSE

Følelser er limet mellom oss, og forutsetning for trygg tilknytning og trygge relasjoner.

Susan Hart, dansk psykolog

Personlig og emosjonell kompetanse er nøkkelen til robusthet og god psykisk helse. For bedre å kunne ivareta den emosjonelle utviklingen har det de siste 20-30 år oppstått et forskningsbasert, flerfaglig kunnskapsfelt som bygger bro mellom helsepedagogiske og psykologiske teorier, nevrovitenskap og kontemplative metoder/oppmerksomt nærvær. Dette kunnskapsfeltet har vist seg å være meget hensiktsmessig å støtte seg til i arbeidet med å styrke barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanser, dere livsmestring og helse. Det gjelder både ved direkte og indirekte intervensjoner. Indirekte i form av at de voksne må begynne med seg selv, med sin personlige og relasjonelle kompetanse. Det er som på flyet, du må ta på egen oksygenmaske før du hjelper andre.

Denne flerfaglige broen bygges nå på flere måter. Mine kolleger i den danske foreningen Børns Livskundskab har gjort et viktig utviklingsarbeid på feltet, blant annet gjennom EU-prosjektet Hand in Hand. Hensikten har vært å bygge inkluderende og ikke-voldelige skolemiljøer i Europa ved å styrke det teoretiske og erfaringsbaserte grunnlaget for sosiale, emosjonelle og interkulturelle kompetanser hos både skoleledelse, lærere og elever. Kunnskapsgrunnlaget og undervisningsmaterialet som er utviklet i kjølevannet av prosjektet finnes gratis til nedlasting på Børns livskundskab sin hjemmeside.

3-delte-hjerte

Kilde: RVTS sør

Nevroaffektiv utviklingspsykologi (NADP) er et annet eksempel på denne flerfaglige brobyggingen, utviklet av danskene Susan Hart og Marianne Bentzen siden 90-tallet. NADP er et forskningsbasert kart over menneskets emosjonelle utvikling og de interaksjonsformer som skaper psykisk utvikling på forskjellige nivåer. Nevroaffektiv modning foregår på tre hierarkisk nivåer i den treenige hjerne: det autonome nivået som modnes gjennom kroppssansning og synkronisert arouselregulering, det limbiske nivået som modnes gjennom følelsesmessig avstemming, og det prefrontale nivået som modnes gjennom mentalisering. Psykisk motstandskraft/resiliens oppstår ved at alle tre nivåene har utviklet tilstrekkelig fleksibilitet og synkronisert seg med hverandre. Vinteren 2021/2022 tok jeg utdanning og ble sertifisert i Nevroaffektiv Analyse. Les mer om NADP her. RVTS Sør tilbyr nå opplæring i NADP her i Norge, og bidrar til å gjøre kunnskapen og forståelsen allment tilgjengelig.

www-anne_topbanner_falk

OPPMERKSOMT NÆRVÆR

OPPMÆRKSOMT NÆRVÆR | ON
handler om å øve seg i å være bevisst tilstede i øyeblikket, uten å dømme eller vurdere det som skjer. I hverdagen er oppmerksomheten vanligvis forankret i vårt sinn og i vår personlighet. Den  trekkes for det meste mot tidligere erfaringer og automatiske tankemønstre, mot individuelle særtrekk som emosjonalitet, negativ indre dialog, mm. Å øve oppmerksomt nærvær handler om å oppdage dette og midlertidig flytte oppmerksomheten til våre naturlige ressurser og kompetanser.

Oppmerksomt nærvær bygger på lange kontemplative tradisjoner, med elementer som er felles for alle de store religionene. Essensen i treningen av ON er identifisert, sekularisert og standardisert. En omfattende litteraturgjennomgang viser at ON har god effekt på psykisk helse hos et bredt spekter av målgrupper (Michael de Vibe et al. 2012). Det gjør ON til et relevant verktøy – også for lærere og andre profesjonsgrupper som arbeider med barn og unge, med deres sosiale og emosjonelle utvikling, med folkehelse og livsmestring.

Evnen til frivillig å bringe tilbake en vandrende oppmerksomhet – om og om igjen er selve roten til dømmekraft, karakter og vilje. En utdanning som er i stand til å forbedre denne evnen, er utdanningen par eksellense. Men det er lettere å definere dette idealet enn å gi praktiske instruksjoner i å få det til.


William James

The Principles of Psychology, 1890

Å øve oppmerksomt nærvær er imidlertid ikke nok for utviklingen av vår sosiale og emosjonelle kompetanse. Fokusdelen av treningen, uten empatidelen, kan faktisk gjøre oss mer selvsentrerte. The ReSource Project – en stor tysk studie viser at det er bredden i treningen som gjør oss mer robuste og empatiske, i stand til å se oss selv utenfra og andre innenfra. Det vil si at oppmerksomhetstrening må kombineres med affektbevissthetstrening og med perspektivtrening. Dette samsvarer godt med nevroaffektiv modning, som forutsetter at de tre hierarkiske nivåer i den treenige hjerne henger godt sammen. Se personlig kompetanse >>

FEMKANTEN

Femkanten er et bilde på iboende ressursene vi kan trene opp kontakten med, som for eksempel evnen til å merke kroppen, følge pusten, lytte til hjertet. Når vi flytter oppmerksomheten til kroppen oppnås en midlertidig «pause» fra identifikasjon med tanker og følelser. Det skaper frihet og plass til å observere en gitt situasjon fra et utvidet perspektiv. Å senke tempoet og bli oppmerksom på pusten kan utvide opplevelsen av en selv, gjøre at større deler av det å være menneske blir bragt frem i bevisstheten. Å lytte til hjertet kan gjøre oss mindre reaktive og mer åpne for andres perspektiv. Når vi kjenner kroppens kontakt med underlaget, merker pustens bevegelser og stemningen vi er i, er vi forankret i oss selv og mer robuste i møte med andre og med virkeligheten slik den er.

Kropp –kunne merke kroppen i ro og i bevegelse, slappe av.

Pust – kunne følge pustens bevegelser i kroppen, uten å gripe inn.

Hjertet – potensialet for vennlighet, empati og kjærlighet, med seg selv og med andre.

Kreativitet - være klar over og velge respons på indre og ytre impulser; fra sansene, fra sinnet og fra kroppen.

Bevissthet - være våken og klar i øyeblikket, også uten å ha et bestemt mål.

Femkant modellen, Jes Bertelsen 2007 – MODELLEN som pdf >>

Med modellen 'HEI' – har jeg sammenfattet ESSENSEN i treningen >>

For øvelser jeg har lest inn – LYTT her >>

På hjemmesiden til Børns Livskundskab – finner du eksempler på hvor du kan hente mer kunnskap og praktiske EKSEMPLER på slik trening >>

RELASJONSKOMPETANSE

Femkanten og nevroaffektiv utviklingspsykologi peker begge på medfødte, naturlige ressurser for emosjonell utvikling. Utviklingen forutsetter at ressursene blir møtt og regulert av voksne som selv har utdypet og finslipt disse evnene. Det er med andre ord den voksnes relasjonskompetanse som skal hjelpe barnet til å utvikle de livsviktige ferdighetene i sansing og energiregulering, emosjonell kontroll og oppmerksomhetsstyring, samt empati. Som profesjonelle har vi i tillegg ansvaret for en utviklingsprosess som styrker fellesskapet mellom barna og inkluderer de som er emosjonelt og sosialt sårbare. Det er derfor avgjørende at den voksne er en ansvarlig, empatisk og trygg karavanefører.

Relasjonskompetanse kan altså trenes og utvikles gjennom hele livet, blant annet ved hjelp av oppmerksomt nærvær og femkantens muligheter. Slik trening har positive ringvirkninger både for den enkeltes fagpersonlige utvikling, for kvaliteten i arbeidet og for å lykkes med et inkluderende fellesskap. Trening i relasjonskompetanse bør derfor være en selvfølge i enhver profesjonsutdanning.

Se mer om dette under Ressurser/bøker >>

Relasjonskompetanse er egenskaper, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Hele spekteret av denne kompetansen kan trenes og utvikles. Vi må bare avgrense relasjonskompetansen til noe som kan håndteres som tema for bevisstgjøring og trening.

Jan Spurkeland