Drives vi av nådeløs egeninteresse, eller kan vi tjene på å være uselviske? Hvilket vitenskapelig belegg finnes det for et samfunnsideal basert på samarbeid og omtanke?

Verdien av et varmere samfunn

OM MEG

Jeg er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut, med etterutdanning i kommunikasjons- og forandringsarbeid, og i Nevroaffektiv Analyse. Siden slutten av åttitallet har jeg fått regelmessig undervisning og veiledning i nærværsmeditasjon av Jes Bertelsen og hans kolleger ved Vækstcenteret i Danmark. Oppmerksomt nærvær og utvikling av personlig kompetanse går igjen som en rød tråd i mitt liv og i mitt arbeid, i brobyggingen mellom de ulike fagområdene jeg har med meg, i bøkene jeg har skrevet. Se faglig grunnlag >>

UNDERVISNING og KURS

I min undervisning er jeg opptatt av å formidle betydningen av og muligheten for å trene og utvikle personlig og relasjonell kompetanse for profesjonsutøvere. Det gjelder både generelt og spesielt i arbeidet med barn og unge. Dette er et forsømt område både i profesjonsutdanningene, og i etter- og videreutdanning. Gjennom årene har jeg hatt utallige undervisningsoppdrag og kursopplegg rundt dette tema, både for offentlig og privat sektor.

Her er referanser til de siste oppdragene jeg har gjennomført:

 • Fysioterapiutdanningen ved NTNU
  Tema: Gjesteforeleser 30.11.22 i temaet Personlig kompetanse i fysioterapi. Ansvarlig er førsteamanuensis Berit Østerås, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Samarbeidet begynte i skoleåret 2021/22.
 • Stavanger Universitetssykehus. Foredrag/workshop 26.10.22. Kompetansegruppen innen psykisk helse. Tema: Mindfulness og empati i psykisk helsearbeid. Kontaktperson: Connie Hvidberg Norup.
 • Bærum kommune – Kurs 17.12.21.
  Tema: Mindfulness i arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere.
  Referanse Arne Adolfsen, tjenesteleder – Botiltak enslige mindreårige.
 • Østlandsk lærerstevne – Ulike kurs hvert år siden slutten av 90-tallet. To kurs i 2021. Begge gjentas høsten 2022:
  Livsmestring i et relasjonelt perspektiv. Målgruppe: Alle.
  Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Livsmestring og relasjonskompetanse for store og små. I samarbeid med Hilde Vrangsagen, Lia barnehage på Kongsvinger.
 • Retreat i regi av foreningen Mindfulness Norge
  Underviser og retreatleder sammen med Michael de Vibe og Maja Thune. 2017, 2018, 2019, 2022.
 • Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) – Veilederseminar for NFF veiledere, 10.11.20
  Tema: Hvordan kan oppmerksomt nærvær bidra til kontakt med egne verdier (digitalt). Kontaktperson Katarina Langaard.
 • Livsmestringsprosjektet «Eg er meg og du er deg» – Vinje kommune 13.08.2020. Kurs i Oppmerksomt nærvær i barnehagen. Jeg er også veileder for prosjektet. Kontaktperson Kari Omdal Tveito.

 

Se flere oppdrag og temaer her >>

ETTERUTDANNING og PROSJEKTER

Det er stort behov for å sette styrking og utvikling av personlig og relasjonell kompetanse på dagsorden for fagpersoner som arbeider med barn og unge. Det er ikke nok å ha kunnskap OM hvor viktig slik kompetanse er, den må faktisk trenes og erfares relasjonelt.

Dette forsøker min kollega Anne Grethe Brandtzæg og jeg å gjøre noe med. Vi grunnla og ledet etterutdanningen Livsmestring og relasjonskompetanse.  Oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP (2013- 2020). I løpet av denne perioden utdannet vi nærmere 200 ansatte i barnehager, skoler og skolehelsetjeneste. Anne Grethe og jeg var også prosjektledere for skoleprosjektene Stressmestring i skolen (2009-2013) og Call to Care (2015-2017).

 

Vi planlegger nå ny digital etterutdanning med noe av det samme innhold som på RBUP, fra høsten 2022.
Ta kontakt hvis du er interessert >>

www-anne_topbanner_Tegnebræt 1-03

INDIVIDUELL TERAPI og LIVSVEILEDNING

Hvordan finne ro, indre trygghet og mening i en urolig og utrygg tid? Hvordan leve med uro og vanskelige følelser, med traumer og uferdige gestalter? Hvordan leve med det som ikke kan endres, og endre det det faktisk går an å gjøre noe med? Jeg har ikke svarene, men jeg har lang erfaring i selv å søke, og i å støtte andre i deres utforsking av livets begrensninger og muligheter, de eksistensielle grunnvilkår ved det å være menneske.

Jeg tilbyr kroppsorientert psykoterapi og livsveiledning for mennesker i alle aldre. Jeg tilbyr også veiledning for fagpersoner. Utgangspunktet for meg er alltid anerkjennelse av den enkelte, og ønsket om å skape en trygg relasjon. Intensjonen er å støtte og utvikle den enkeltes personlige og emosjonelle kompetanse. Det kan for eksempel handle om å bli bedre kjent med seg selv, bli mer avslappet og trygg, lære seg å håndtere og regulere vanskelige følelser, se på uønskede hendelser og traumer, ta gode valg, bedre sine relasjoner til andre.

Du er velkommen til å ta kontakt for en prøvetime.

YRKESERFARING

KONGSBERG KOMMUNE 1980-1998

1980-1996 | Skolefysioterapeut i 20-50%

1984-1998 | Timelærer ved spesialpedagogiske team på barneskolene i Kongsberg, 20- 30% stilling. Undervisning av barn og voksne, veiledning, utarbeiding av undervisnings- materiell, sakkyndige uttalelser, samarbeide med PPT mm.

1995-1996 | Pedagogisk veileder i 50 % stilling ved Undervisningstjenesten i Kongsberg.

 

UNDERVISNINGSPRAKSIS

1989-1999 | Gjestelærer ved Høyskolen i Telemark, avdeling for lærerutdanning, videreutdanning i spesialpedagogikk. Undervisning i ”Pedagogisk kinesiologi” og ”Bevegelse, mestring, glede”

1990-2004 | Gjestelærer ved Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold og Høyskolen i Vestfold, avdeling for lærerutdanning. Begge steder var målgruppen videreutdanning i spesialpedagogikk. Undervisning i ”Pedagogisk kinesiologi” og ”Bevegelse, mestring, glede”.

Østlandsk Lærerstevne, siden 1997.

Private kurs i kunsten å ta vare på egen helse og balanse, kroppsbevissthet, pedagogisk kinesiologi, nærværsmeditasjon/oppmerksomhetstrening, qigong.

Kurs og undervisning fram til 2009
Planleggingsdager og kurs for for lærer, førskolelærere og helsepersonell, siden 1985. I den perioden hadde jeg oppdrag for følgende kommuner: Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore- og Uvdal, Modum, Krødsherad, Nes i Hallingdal, Nittedal, Fredrikstad, Lier, Mehamn i Finnmark. Andre oppdragsgivere har vært Statens lærerkurs og Undervisningsdirektøren i Buskerud.

Se egen referanseliste for oppdrag etter 2009.

Kurs og undervisning etter 2009, se 'UNDERVISNING og KURS >>

 

TERAPIPRAKSIS siden 1979

Fysioterapi og kroppsorientert psykoterapi. Kongsberg og Oslo.

PUBLIKASJONER fram til 2015

Sansemotorikk på barnetrinnet

Kompendium utarbeidet i samarbeid sammen med lærer Jane Dahlen Henriksborg. Til bruk ved undervisning og veiledning av lærere i Kongsberg kommune. Ikke digitalisert.

 

Pedagogisk kinesiologi – hjelp for barn med lærevansker

Artikkel publisert i Norsk skoleblad nr 36/1990.

 

Sansemotorisk trening

Kompendium utarbeidet i samarbeid med to kommunefysioterapikolleger i Kongsberg, Bente Molin Kongsgaard og Hanne Rødbakk. Brukt som undervisningsmateriell ved kurs og veiledning av helsepersonell, lærere og førskolelærere. Ikke digitalisert.

 

Sansemotorikk /psykomotorikk – i lys av L97 (1996)

Kompendium ble først utarbeidet til internundervisning i Kongsberg kommune i forbindelse med innføring i L97. Det utgjorde undervisningsmateriellet ved min undervisning av lærere og førskolelærere på kurs/planleggingsdager i en rekke andre kommuner. Kompendiet ble solgt videre til interesserte skoler og barnehager over hele Og det inngikk i undervisningen jeg hadde av spesialpedagoger ved lærerhøyskolene på Notodden, Eik og Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold.

 

Bevegelse – mestring – Læring for LIVET (2002)

Om sammenhengen mellom barns psykomotoriske utvikling, lek, fysiske aktivitet - og utvikling av mestringsevne, selvverd, identitet. Revidering og videreføring av kompendiet fra 1996.

 

Nærvær i pedagogisk Praksis

Oppmerksomt nærvær/mindfulness – en nøkkel til godt lærings- og utviklingsmiljø.
Publisert i tidsskriftet Pedagogisk Forum .